Регулација на Сушичкиот Порој со најмногу гласови на Петата Форумска Сесија

Регулација на Сушички порој во с. Сушево е проектот кој доби најмногу гласови од граѓаните на синоќа одржаната пета форумска сесија од Буџетскиот форум, што значи ова е проектот за кој граѓаните на општина Василево сметаат дека е најприоритетен. Како втор приоритет според бројот на гласовите е изградбата на локалниот пат Василево – Градошорци, трет е улица во Василево во должина од 600 метри, а во првата десетка се и: Изградба на дел од фекална канализација во Василево, Одведување и прочистување на отпадни води во Василево (чистење канали во Ангелци, Градошорци, Седларци, Чанаклија, Нова Маала, Доброшинци, Радичево, Дукатино, Сушево, Василево, Пиперево и Владевци), Улица покрај порој во Сушево во должина од 1200 м, Изградба на локален пат Нова маала – Чанаклија од 1000 м, Изградба на систем за одведување и пречистување на отпадни води во с.Ангелци, Изградба на улица 5 во с. Градашорци за пристап до индустриска зона, и изградба на детско игралиште во с. Василево.

Напишете коментар