Одржана 37 Седница на Советот на о. Василево

Денеска се одржа редовната 37 седница на Советот на о.Василево на чиј дневен се најдоа следниве точки на дневниот ред..

1. Годишен план за обуки на административните службеници од општина Василево за 2016 год.
2. Предлог-одлука за отпис и расходување на основни средства и ситен инвентар сопственост на општина Василево.
3. Полугодишен извештај за работата на ООУ„Атанас Нивичански“, Нова Маала за учебната 2015/2016 година.
4. Полугодишен извештај за работата на ООУ„Гоце Делчев“, Василево за учебната 2015/2016 година.
5. Предлог-програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште сопственост на РМ на подрачјето на општина Василево за 2016 година.
6. Предлог-одлука за утврдување на надворешен член на Комисијата за давање мислење на нацрт планови на општина Василево и утврдување надомест за истиот.
7. Барање за помош поднесено од Османов Рашит од Нова Маала.
8. Барање за добивање финансиски средства поднесено од Анка Пешева од с. Владиевци.
9. Барање за добивање финансиски средства поднесено од Црковниот одбор на црквата Св.Спас, с. Дукатино.
10 Барање за добивање финансиски средства поднесено од ловно друштво „Фазан“ Василево.

Исто така дневниот ред беше дополнет со уште 4 точки на дневниот ред.

Напишете коментар