Четириесетта седница на Советот на општина Ново Село

Денес на 30.10.2015 година, Советот на Општина Ново Село ја одржа четириесеттата седница на чиј дневен ред беа седум точки:
1. Квартален извештај за извршување на буџет на општина Ново Село за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2015 година до 30.09.2015 година ;
2.Предлог- Одлука за формирање на совет за детско престапништво;
3.Акционен план за самостојни активности во училиштето за учебната 2015/2016 година од ООУ „Мануш Турновски“- Ново Село;
4. Предлог- Одлука за отпочнување на постапката за изградба на капела во Ново Село;
5.Информација за состојбите на водоводите по населени места во општина Ново Село;
6. Извештај од ФК „Александрија“ за оддржан турнир во мал фудбал „Илинден 2015“ година
7. Разгледување на молби и барања;

Напишете коментар