Четириесет и првата седница на Советот на општина Ново Село

Денес на 30.11.2015 година, Советот на Општина Ново Село ја одржа четириесет и првата седница на чиј дневен ред беа петнаесет точки:

1. Предлог-Одлука за проширување на Буџетот на општина Ново Село за 2015 година;
2. Предлог-Одлука за измена на распоредот на средства од Буџетот на Општина Ново Село за 2015 година;
3. Предлог-Одлука за утврдување на работно време на ЈОУДГ ,,Сонце,,-Ново Село;
4. Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор за надоместокот на трошоците за престој во јавната установа за деца Детска Градинка ,,Сонце,, Ново Село-Општина Ново Село ;
5. Предлог-Програма за изработка на урбанистички планови за села во општина Ново Село за 2016 година;
6. Предлог- Одлука за давање согласност за користење на недвижна ствар –просторија Пензионерски дом во село Смоларе;
7. Предлог-Одлука за бришење на корисничко право на дел од градежно земјиште во КО Ново Село;
8. Предлог- Одлука за отстапување на управување на фекален канализациски систем во Ново Коњарево на ЈПКД Комуна – Ново Село;
9. Предлог-Заклучок за формирање финансова конструкција за обезбедување на средства за изградба на капела во Ново Село ;
10. Предлог – Одлука за утврдување цени за депонирање и уништување на запленета царинска стока;
11. Предлог- Одлука за утврдување цени за вода за пиење во населените места каде истата се добива од природни извори;
12. Давање согласонст на Годишна програма за работа на општински совет за безбедност на сообраќајот на патиштата при општина Ново Село;
13. Предлог-Анекс на годишната програма за работа на ООУ,,Мануш Турновски,,- Ново Село;
14. Извештај за водоводите со кој стопанисува ЈПКД ,,Комуна,,-Ново Село;
15. Разгледување на молби и барања ;

Напишете коментар