Советот на општина Струмица утре (15.04.2016г.) ќе ја одржи 38-та седница

Советот на општина Струмица утре (15.04.2016г.) ќе ја одржи 38-та седница. На седницата, советниците ќе работат по следниот дневен ред:
Д н е в е н р е д
1.Предлог – Буџетски календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 2017 година;
2.Предлог – Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2016 година;
3.Предлог – Одлука за утрвдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2016 година;
4.Извештај за работа на ЈПКД “Комуналец” Струмица за периодот I-XII месец – 2015 година;
5.Годишен извештај за работа на ЈПКД “Комуналец” Струмица за 2015 година;
6.Годишна сметка на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2015 година;
7.Одлука за хипотека од прв ред на недвижност на ЈПКД „Комуналец“ Струмица;
8.Предлог – Одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства за вработување на определено време на еден извршител во ЈПЕД „Струмица – Гас“ Струмица;
9.Предлог – Одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства за вработување на определено време на двајца извршители во ЈП „Паркиралишта- Струмица “ Струмица;
10.Предлог – Одлука за донесување на Детален урбанистички план за една парцела, на КП бр. 3786/1, дел од Блок 14 (Блок 30 Урбана единица 2 согласно ГУП на град Струмица) – општина Струмица, плански период 2014 – 2019;
11.Предлог – Одлука за донесување на Стратегија за локален економски развој на Општина Струмица за период 2016 – 2020 година;
12.Предлог – Одлука за подготовка и имплементација на проект “Креирање на општинска културна мрежа” (Акроним: “CMCNET”);
13.Предлог – Одлука за подготовка и имплементација на проект “Заштитни мерки за управување со животната средина” (Акроним: “RE-PRACTICE-REcycling”);
14.Предлог – Одлука за подготовка и имплементација на проект “Промоција на туризмот и културата преку водните ресурси” (Акроним: “ToCulter”);
15.Предлог – Одлука за утврдување на приоритет на Проект за изведба на „Пристапен пат до земјоделско земјиште во населено место Куклиш“;
16.Предлог – Одлука за давање согласност за намена на инвестицијата за реализација на Проект за изведба на „Пристапен пат до земјоделско земјиште во населено место Куклиш“ ;
17.Предлог – Решение за предлагање член во Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струмица;
18.Годишна сметка со финансов извештај на СОУ „Јане Сандански“ Струмица за 2015 година;
19.Годишна сметка со финансов извештај на СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица за 2015 година;
20.Годишна сметка со финансов извештај на СОУ „Никола Карев“ Струмица за 2015 година;
21.Годишна сметка со финансов извештај на ООУ„Герас Цунев“ Просениково, за 2015 година;
22.Годишна сметка со финансов извештај на ООУ„Гоце Делчев“ Вељуса за 2015 година;
23.Годишна сметка со финансов извештај на ООУ„Кирил и Методиј“ Дабиле за 2015 година;
24.Годишна сметка со финансов извештај на ООУ„Даме Груев“ Куклиш за 2015 година;
25.Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“ Муртино за 2015 година;
26.Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица за 2015 година;
27.Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица за 2015 година;
28.Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Сандо Масев“ Струмица за 2015 година;
29.Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“ Струмица за 2015 година;
30.Годишна сметка со финансов извештај на ООМУ „Боро Џони“ Струмица за 2015 година; и
31.Годишна сметка со финансов извештај на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за 2015 година.

Напишете коментар