Советот на општина Струмица денеска ќе ја одржи 31-та седница

Триесет и првата седница на Советот на општина Струмица, ќе се одржи во Домот на АРМ со почеток во 11,00 часот. Советниците ќе работат по следниот дневен ред:
1. Информација за јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот на патиштата на територијата на општина Струмица за периодот 01.01 – 30.06.2015 година;
2. Предлог – Одлука за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување;
3. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 4478 КО Куклиш;
4. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 2568 КО Струмица;
5. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 7953/2 КО Струмица;
6. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7152/1 и 8018/1 КО Струмица;
7. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање на паралелка со помал број на ученици во Средното општинско училиште „Јане Сандански“ Струмица;
8. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Средното општинско училиште со ученички дом „Димитар Влахов“ Струмица;
9. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Средното општинско училиште „Никола Карев“ Струмица;
10. Извештај за работа на СОУ “Јане Сандански” Струмица во учебната 2014/2015 година;
11. Предлог-Годишна програма за работа на СОУ “Јане Сандански Струмица во учебната 2015/2016 година;
12. Извештај за работа на СОУ “Димитар Влахов” Струмица во учебната 2014/2015 година;
13. Предлог-Годишна програма за работа на СОУ “Димитар Влахов” Струмица во учебната 2015/2016 година;
14. Извештај за работа на СОУ “Никола Карев” Струмица во учебната 2014/2015 година;
15. Предлог-Годишна програма за работа на СОУ “Никола Карев” Струмица, во учебната 2015/2016 година;
16. Извештај за работа на ОУ “Видое Подгорец” Струмица во учебната 2014/2015 година;
17. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ “Видое Подгорец” Струмица во учебната 2015/2016 година;
18. Извештај за работа на ОУ “Никола Вапцаров” Струмица во учебната 2014/2015 година;
19. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ “Никола Вапцаров” Струмица во учебната 2015/2016 година;
20. Извештај за работа на ООУ “Маршал Тито” Струмица во учебната 2014/2015 година, со Извештај за самоевалуација;
21. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ “Маршал Тито” Струмица, во учебната 2015/2016 година;
22. Извештај за работа на ООУ “Сандо Масев” Струмица во учебната 2014/2015 година со Извештај за самоевалуација;
23. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ “Сандо Масев” Струмица во учебната 2015/2016 година;
24. Извештај за работа на ООУ “Даме Груев” Куклиш во учебната 2014/2015 година;
25. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ “Даме Груев” Куклиш, во учебната 2015/2016 година;
26. Извештај за работа на ООУ “Маршал Тито” Муртино во учебната 2014/2015 година;
27. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ “Маршал Тито” Муртино, во учебната 2015/2016 година;
28. Извештај за работа на ООУ “Св. Кирил и Методиј” Дабиле во учебната 2014/2015 година;
29. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ “Св. Кирил и Методиј” Дабиле, во учебната 2015/2016 година;
30. Извештај за работа на ООУ “Герас Цунев” Просениково во учебната 2014/2015 година;
31. Предлог-Годишна програма за работа на ОУ “Герас Цунев” Просениково во учебната 2015/2016 година;
32. Извештај за работа на ООУ “Гоце Делчев” Вељуса во учебната 2014/2015 година;
33. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ “Гоце Делчев” Вељуса во учебната 2015/2016 година;
34. Извештај за работа на ООМУ “Боро Џони” Струмица во учебната 2014/2015 година;
35. Предлог-Годишна програма за работа на ООМУ “Боро Џони” Струмица, во учебната 2015/2016 година;
36. Извештај за работа на ЈОУДГ “Детска Радост” Струмица за периодот септември 2014 – август 2015 година;
37. Предлог-Годишна програма за работа на ЈОУДГ “Детста радост” Струмица за периодот септември 2015 – август 2016 година;
38. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Маршал Тито” Струмица, во учебната 2015/2016 година:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б) Програма за изведување на настава во природа со учениците од четврто одделение;
в)Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
г).Програма за изведување на тродневна екскурзија со учениците од девето одделение; и
д) Програма за еднодневна посета на саем на книгата со учениците од трето до девето одделение.
39. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Сандо Масев “ Струмица, во учебната 2015/2016 година:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б. Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
в) Програма за изведување на тродневна екскурзија со учениците од девето одделение;
г)Програма за изведување на настава во природа со учениците од пето одделение;
д) Програма за еднодневна посета на саем на книгата со учениците од шесто до осмо одделение; и
ѓ) Програма за еднодневна посета на детски фестивали „Златно славејче” и „Поточиња” со учениците од четврто одделение;
40. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Даме Груев” Куклиш, во учебната 2015/16 година:
a)Програма за еднодневна екскурзија за учениците од III-то одделение;
б)Програма за дводневна екскурзија за учениците од VI –то одделение;
в) Програма за тродневна екскурзија за учениците од IX -то одделение;
г) Програма за изведување на вон-наставни активности од музички карактер за учениците од I до V одделение; и
д) Програма за изведување на вон-наставни активности – Саем на книга за учениците од VI до IX одделение;
41. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Маршал Тито “ Муртино, во учебната 2015/16 година:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б. Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
в) Програма за изведување на тродневна екскурзија со учениците од девето одделение;
г) Програма за кампување со учениците од шесто до девето одделение; и
д) Програма за зимување со учениците од шесто до девето одделение;
42. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Кирил и Методиј “ Дабиле, во учебната 2015/2016 година
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б. Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
в) Програма за изведување на тродневна екскурзија со учениците од девето одделение;
д) Програма за изведување на настава во природа со учениците од пето одделение ;
ѓ) Програма за еднодневна посета на саем на книгата со учениците од трето до девето одделение;
е) Програма за еднодневна посета на фестиваот „Златно славејче со учениците од трето до девето одделение; и
ж)Програма за еднодневна посета на Прирдно научен музеј со учениците од осмо одделение.
43. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Гоце Делчев” Вељуса, во учебната 2015/2016 година:
a) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение; и
в) Програма за еднодневна посета на саем на книгата со учениците од шесто до девето одделение;
44. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Видое Подгорец” Струмица, во учебната 2015/2016 година:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
в) Програма за изведување на тродневна екскурзија со учениците од девето одделение;
г) Програма за еднодневна посета на саем на книгата со учениците од второ до девето одделение; и
д) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение;
45. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Никола Вапцаров” Струмица, во учебната 2015/2016 година:
a) Програма за изведување на тродневна екскурзија со учениците од девето одделение
б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение
в) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
г) Програма за еднодневна посета на Саем на книгата и Планетариум; и
д) Наставна програма за настава во природа на езеро и планина и
46. Предлог – Одлука за донесување на Детален урбанистички план за Дел од Блок бр. 24, Дел од Урбана Единица 9, Општина Струмица, плански период 2011-2016

Напишете коментар