Номинација- Личност на Годината за Никола Маџиров од Нова Македонија

Светски познатиот и признат поет, струмичанецот Никола Маџиров е номиниран за личност на годината од страна на пр­ви­от дне­вен вес­ник во на­ша­та др­жа­ва, „Но­ва Ма­ке­до­ни­ја“ ко­ја ја до­би­ва­ат нај­и­стак­на­ти­те лич­но­сти што ја обе­ле­жи­ле го­ди­на­та во об­ла­ста на биз­ни­сот, кул­ту­ра­та, по­ли­ти­ка­та, умет­но­ста, на­у­ка­та, обра­зо­ва­ни­е­то, спор­тот, оп­штес­тве­ни­те и ху­ма­ни­тар­ни­те деј­но­сти.

Ре­дак­ци­ја­та и го­ди­на­ва из­бра осум лич­но­сти од јав­ни­от и оп­штес­тве­ни­от жи­вот што, спо­ред на­ши­те оце­ни, зас­лу­жу­ва­ат да го до­би­јат приз­на­ни­е­то „лич­ност на го­ди­на­та“ за 2015 го­ди­на.

На си­те нив на све­че­на це­ре­мо­ни­ја, ко­ја ќе се одр­жи на 5 фе­вру­а­ри, со по­че­ток во 12 ча­сот, во пор­та­та „Ма­ке­до­ни­ја“, ќе им би­дат до­де­ле­ни по­себ­ни приз­на­ни­ја и ста­ту­е­тки, по што е пред­ви­ден и ко­ктел за си­те го­сти.

Напишете коментар