Каментемелник на капела во Ново Село

Денес се постави каментемелникот за изградба на капела во населеното место Ново Село. Со оглед на тоа дека Ново Село е најголемо населено место во нашата општина се наметна потребата за изградба на овој објект. За изградба на капела имавме повеќе идејни решенија и истите беа презентирани од страна на изготвувачот пред граѓаните на Ново Село и самите избраа кое идејно решение ќе се реализира. На територијата на општина Ново Село во повќето населени места веќе има изградено капели и тоа во: Сушица, Мокрино, Мокриево и Ново Коњарево.

Напишете коментар