Aнкета на НОВУС: Во Македонија (не) се почитуваат човековите права и слободи?

Здружението НОВУС во рамките на проектот „Запознај ги твоите човекови права“

реализира истражување меѓу граѓаните од Струмица согласно утврдена методологија
базирана врз репрезентативен примерок.
Целта е преку истражувањето да се види дали граѓаните од општина Струмица
сметаат дека во Македонија се почитуваат, односно не се почитуваат човековите права.
Линк до анкетниот прашалник:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKATFRVKQu6a-5CAIPUWz1GSAtHVrrWs6Og
uDp3JgfBY3Lbg/viewform

Напишете коментар