ДРАГАН ЈОВАНОВ-ФИТОТЕРАПЕВТ-Употреба на Глуварчето (Тaraxacum officinale) во Фитомедицината

Повеќегодишно тревесто растение. Корените се вретеновидни, месести, со тенки разграноци. Стеблата се едногодишни, високи до 30 см и кога ке

Read more