ЈАВЕН ПОВИК за основање и започнување со работа на “Шелтер центар за згрижување и заштита на жртви на семејно насилство во општина Струмица”

ЈАВЕН ПОВИК за основање и започнување со работа на установа за социјална заштита “Шелтер центар за згрижување и заштита на жртви на семејно насилство во општина Струмица”

Општина Струмица распишува Јавен повик за прибирање на предлог проектна иницијатива од локална граѓанска организација заради реализација на проект за справување со проблемот со жртвите на семејно насилство, односно Основање и започнување со работа на установа за социјална заштита “Шелтер центар за згрижување и заштита на жртвите на семејно насилство во Општина Струмица”.
Проектот ќе се реализира во партнерска соработка помеѓу Општина Струмица и избраната граѓанска организација.

Целосната содржина на јавниот повик може да ја видите на следниов линк : http://strumica.gov.mk/…/4638-javen-povik-za-pribiranje-pre…